Съгласно Устава на Алтернатива за решаване на спорове членството е редовно, асоциирано, спонсорно, почетно.

Извадка от Устава на сдружение Алтернатива за решаване на спорове

ЧЛЕНСТВО

Чл. 11. /1/ Членуването в Сдружението е доброволно, свободно и независимо от политическа, народностна или верска принадлежност.

/2/ Членството  в Сдружението може да бъде редовно, асоциирано, спонсорно и почетно.

Чл. 12. /1/ Редовен член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо,  коeто отговаря едновременно на следните условия:

  1. има висше образование;
  2. приема Устава на Сдружението;
  3. работи активно в областта на развитие на гражданското общество и алтернативните способи за решаване на спорове;

/2/ Редовен член на Сдружението може да бъде и всяко юридическо лице.

/3/ Редовен член има активно и пасивно избирателно право на глас в органите на Сдружението, може да използва логото на Сдружението за свои рекламни материали като редовен член.

Чл. 13. /1/ Асоцииран член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря кумулативно на следните условия:

  1. Има средно образование;
  2. Приема Устава на Сдружението;
  3. Работи активно за осъществяване целите на Сдружението.

/2/ Асоцииран член участва със съвещателен глас в Общото събрание на Сдружението, може да използва логото на Сдружението за свои рекламни материали като асоцииран член.

Чл. 14. Спонсорен член може да бъде всяко юридическо или физическо лице с особен принос за развитието на Сдружението.

Чл. 15. Почетен член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо и/или юридическо лице с особен принос в развитието, популяризирането и утвърждаването на Сдружението в Република България и по света.