Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Тя е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове наред с арбитраж. Медиацията може да се проведе, както преди завеждане на съдебен иск, така и при вече весящ съдебен спор. При висящ съдебен спор с постигане на спогодба, се връща половината от внесената държавна такса /по брачни дела таксата е фиксирана и не се връща/.

Медиацията е доказано ефективна при:

 • семейни спорове – напр. за уреждане на отношенията във връзка с раздяла/развод или продължаване с брачен договор; за отношенията между родителите и децата и във връзка с децата (родителски права, издръжка, режим на виждане, специфични предизвикателства); за имуществените отношения и омиротворяване на комуникацията занапред, при това запазвайки поверителността;
 • спорове между наследници – напр. делба за разпределяне на наследственото имущество, при спорове за възстановяване на запазена част от наследство;
 • спорове за недвижими имоти – напр. при продажба, в случаи на съсобственост;
 • трудови спорове – на работното място и колективни трудови спорове, както и за уреждане на отношенията при прекратяване на трудово правоотношение;
 • спорове в училищата – напр. между ученици и групи от ученици, между учители и ученици, между родители и учители;
 • търговски спорове – напр. по повод сключването или изпълнението на търговски сделки или между съдружници, за изплащане на дружествен дял при напускане на съдружник, спорове за отговорност на управител и контрольор на търговско дружество;
 • договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги;
 • застрахователни спорове – между всички участници в застрахователното правоотношение, вкл. за договаряне на разумни частични обезщетения;
 • спорове във връзка със застрахователни обезщетения – напр. за договаряне на размера им;
 • спорове при строителство – напр. по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството, скрити недостатъци;
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия;
 • спорове за интелектуална собственост – напр. при уреждане на последиците от нарушения на авторски права, търговски марки и т.н.

Роля и отговорности на медиаторите

 1. Медиаторите съдействат на страните за постигането на спогодба като им помагат: за установяване на спорните въпроси, при преодоляване на пречките в общуването между тях, за намирането на общи интереси, за проучването на възможни варианти за разрешение на спора, и за договарянето на спогодба за уреждане на някои или всички спорните въпроси.
 2. Медиаторите няма да дават съвети и/или указания на страните как да действат, нито да им налагат обвързващо решение.

Добросъвестно участие на страните

3. Страните разбират, че медиацията е доброволна процедура и изхода й зависи от активното им участие и готовност за сътрудничество. Страните се съгласяват да участват добросъвестно в процедурата по медиация, лично или чрез надлежно овластени представители, и да положат усилия за разрешаване на спора във взаимен интерес. Страните се задължават да уведомят съдията по делото, по което е проведена медиация, за резултата от нея.

Поверителност

 1. Медиацията е поверителна процедура и всички участници в нея се задължават да пазят като поверителни по отношение на трети лица всички обсъждания и документи, свързани с процедурата по медиация. По време на процедурата не се водят протоколи, а след приключване на процедурата водените записки се унищожават.
 2. Писмена и/или устна информация, дадена на отделна среща между медиатора и едната страна, няма да бъде разкривана пред никого, включително пред другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.

Ограничения за участие на медиатора в други производства по същия спор

 1. Медиаторите не могат да действат в друго качество, различно от Медиатор – като съдия, арбитър, експерт, свидетел, представител и/или консултант на някоя от страните, във висящо или бъдещо съдебно, арбитражно или друго производство, свързано със спора, предмет на медиация, освен при общо съгласие на страните.

Правни съвети и помощ

 1. Медиаторите не предоставят правни съвети. На страните се препоръчва да търсят съвета на независим правен съветник във всеки момент от медиацията, особено преди да подпишат спогодба, изготвена в резултат от медиацията.
 2. Медиаторите и Центърът нямат задължение да анализират или защитават законните права и задължения на страните, нито отговарят за изготвянето или подаването на каквито и да е правни документи, свързани с процедурата, както и не гарантират, че процедурата по медиация ще доведе до разрешаване на всички спорни въпроси.

Прекратяване на процедурата по медиация

 1. Медиацията се прекратява при условията, предвидени в Закона за медиацията и Наредбата към него, а именно:

а/ с постигането на споразумение.

б/ по взаимно съгласие на страните.

в/ при отказ на една от страните.

г/ при смърт на страна по спора.

д/ при прекратяване на юридическото лице – страна по спора.

е/ с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата.

Различни представители на страните

 1. Когато се наложи по един спор в различните срещи по медиация да участват различни представители на страните, медиаторът разяснява процедурата на новия представител, резюмира направените до момента в процедурата обсъждания, с изключение на поверителните такива и му представя подписаното Споразумение за започване на медиация, с цел новият представител на страната да се запознае с него.

Запитване за медиация

Има ли заведено съдебно дело?
ако няма такъв, оставете полето празно

Нашите медиатори

nadyaАдв. НАДЯ БАНЧЕВА – адвокат от 2002г. досега, специалист търговска и семейна медиация, вписана в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието на България под № 20110131001, опит в договорни, строителни, дружествени, вещни спорове, административно право , сделки с недвижими имоти и строително право, работа по евро-проекти и НПО, английски език, 10г. практика в съдебна медиация при Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен и Софийски градски съд, специалист-медиатор по търговски, дружествени, вещни спорове, делбени, трудови и административни спорове, семейна медиация, трансгранични и потребителски спорове, медицински грешки, спорове в строителството, обучител по медиация. Председател на Центъра за спогодби и медиация при СРС и СГС април 2019-юли 2020г. Учредител и Председател на Управителния съвет на Център за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

Адв. ВАЛЕРИЯ ХАРИТОНОВА – адвокат от ноември 2002г. до настоящия момент. Завършила Софийски Университет „Свети Климент Охридски“ с магистърска степен по Право през 2002г. С опит в облигационни, търговски, дружествени, вещни спорове, проблеми при сделки с недвижими имоти, както и в областта на административното право, обществените поръчки, практика по Закон за защита на конкуренцията, Закон за защита от дискриминация и Закон за авторското право и сродните му права. От април 2012г. до настоящия момент медиатор, специализирала в областта на търговската медиация, вписана в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието на Р. България под № 20120424002.  С над седемгодишна  практика при провеждането на съдебна медиация към Центъра за спогодби и медиация/ЦСМ/ при Софийски районен и Софийски градски съд. Член на Управителния екип на ЦСМ в периода 2019г. – 2020г. Владее английски език на разговорно ниво. Обучител по медиация. Учредител и член на Управителния съвет на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

Адв. РЕНИ РАДЕВА е завършила Софийски Университет „Климент Охридски“ с магистърска степен по право. Член е на Софийска адвокатска колегия от 1993 г. досега. Работи и специализира в областта на гражданското, корпоративното и административното право. Магистър по право от 2000г. от Университета в гр. Саламанка, Кралство Испания. Отлично владее испански език. Ползва английски и руски език. СЕРТИФИЦИРАН МЕДИАТОР от 2012г., вписана в Eдинния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под номер 20120425006 от 25.04.2012г. Член на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд. Член на Анализиращия екип към ЦСМ при СРС и СГС. Надграждащо обучение по Трансгранична медиация през март 2012г. Медиатор-специалист с опит в областта на облигационните, семейните и търговските спорове, обучител по медиация. Учредител и член на Управителния съвет на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

nikolovaАдв. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА – адвокат при Софийска адвокатска колегия, Образование: Висше юридическо – Магистър, специалност „Право“. Квалификация: Над 15 години професионален стаж и практически опит като юрисконсулт/старши юрисконсулт на летища. Задълбочени познания и професионален опит в областта на авиацията и летищата, в качеството им на летищни оператори и оператори по наземно обслужване, както и свързаните с тях летищни и търговски дейности. Юрист с дългогодишен опит и познания в областта на гражданско право и граждански процес, трудово право, търговско и облигационно право, административно право и процес, както и в процесуалното представителство пред правораздавателните органи /пред съдилищата, вкл. арбитражните съдилища в страната/, КЗК, държавни, общински, областни и други административни органи в страната. Професионален опит: Над 18 години юридически стаж и практически опит. Следдипломно обучение на СУ „Св. Климен Охридски“ по Правната система на ЕС след Договора от Лисабон – Удостоверение, рег. №10102/23.11.2010 г. Удостоверение №5/03.07.2016 г. за завършен пълен курс на обучение за медиатор; Вписан Медиатор в Единния регистър на медиаторите към МП, под №20161025002; Сертифициран медиатор по Търговска медиация –  Удостоверение №3/25.06.2017 г.; Сертифициран медиатор по Семейна, търговска и потребителска медиация; Сертифициран „НЛП практик“; Вписан и практикуващ Медиатор в Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС; Вписан Медиатор в Центъра по медиация към Окръжен и Районен съд – гр. Бургас. Езици – френски, английски и руски.

Експертиза: граждански, търговски, трудови, застрахователни, вещни, семейни, потребителски, публично-частни  и други спорове. Обучител по медиация. Учредител и редовен член на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

mariaПроф. МАРИЯ СЛАВОВА – Професор по административно право и административен процес в Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”; Национален координатор за България в програмата “СИГМА” на ОИСР, Париж, Франция – 1992 г. Главен експерт към Комисията по въпроси на гражданското общество на 39 и 40 Народно събрание; Координатор на Обществения съвет към Комисията по въпроси на гражданското общество на 39 Народно събрание; Лектор по европейска публична администрация в Института по Европейски изследвания към Министерство на външните работи; 1991 – 1993 съветник в Правния отдел на Министерския съвет; 1993 – специализация по програмата „Побратимени университети” САЩ; 1998 – 2000 Експерт по Евроинтеграция към Министерство на правосъдието; 1995 – Адвокат от Софийската адвокатска колегия; 1996 – 2001 Правен експерт към Столичния общински съвет; 03/2001-08/2006г. Лектор в програма за обучение на обучителите по предприемачество, Министерство на труда и социалната политика и Българската търговско-промишлена палата, София; 2016 – Главен редактор на списание „Правен преглед”. Учредител и Заместник-председател на Управителния съвет на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

dinkoСобственик и управител на КОНСУЛТ 23 ЕООД и К 23 ЕООД. Основен предмет на дейност на фирмите са изготвянето на оценителски доклади за пазарната стойност /пазарни оценки/ на търговски предприятия, вземани и недвижими имоти, посредническа дейност в сферата на недвижимите имоти, както и финансови консултации. Г-н Тодоров е вписан в Регистъра на независимите оценители, член на Камарата на независимите оценители в България, бивш Председател на Контролния съвет на Национално сдружение НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /НСНИ/. Образование: ВИСШЕ – магистър БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ /Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“/, магистър по ФИНАНСИ /УНСС – София/, специализирал в Международен банков институт /сертифициран основен курс към „ПРОГРАМА ПО БАНКИ И ФИНАНСИ“, с подкрепата на UK Department for International Development, под надзора на Institute of Financial Services – London/, сертифициран инвестиционен консултант /сертификат от КФН/, сертифициран медиатор /сертификат от Министерство на правосъдието/. Има дългогодишен мениджърски опит в банковата и застрахователната сфера – заемал е отговорни мениджърски позиции в ИНВЕСТБАНК АД, ОББ АД и ЗД ЕВРОИНС АД. През 2016 г. Участва и завършва успешно сертифицираните обучения за професионалните титли /дезигнации/ SRS (Seller Representative Specialist) и ABR (Accredited Buyer’s Representative) на Американската Асоциация на Реалторите /NAR/.  През 2019 г. завършва успешно PR & REPUTATION MANAGEMENT /британска диплома по PR, лидерство и мениджмънт на репутацията от London School of PR – Bulgaria/. Асоцииран член на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ и член на медиаторската колегия.

Медиатор, специалност: търговска медиация, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието под № 20180226002. Действащ съдебен медиатор към Център за спогодби и медиация при СРС и СГС. Асоцииран член към сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ и член на медиаторската колегия.

През 2001г завършва юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност магистър по право с две специализации „Правораздаване“ и „Публична администрация“. Вписана е в Софийска адвокатска колегия от 2010г. От 2005г. започва активно да работи с различни неправителствени организации в сферата на здравеопазването, като е част от ръководните им органи, което й дава възможност да развива активна дейност в защита правата на пациентите – „Асоциация на пациенти с бъбречни заболявания“, „Сдружение за развитие на българското здравеопазване“ и др. От 2011г става част от екипа на СНП „Център за защита правата в здравеопазването“ /ЦЗПЗ/, където и до днес е един от основните адвокати. Част от делата, водени от нея с ЦЗПЗ и сдруженията на частните болници са тези по жалби срещу основополагащи подзаконови нормативни актове в сферата на здравеопазването, каквито са наредбите за медицинските стандарти, наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, по-известна като наредбата, с която се въвеждат „пръстовите отпечатъци“, срещу Методиката за изработване на Националната здравна карта, Решение на Надзорния съвет на НЗОК, по-известно като  „Служебното НРД“ и редица други актове, които ограничават правото на свободен достъп до медицинска помощ и/или предоставянето на  качествена, достатъчна и адекватна медицинска грижа. Води и редица дела за отказ за лечение в чужбина, издадени от Министерство на здравеопазването, Национална здравно осигурителна каса и Център Фонд за лечение на деца. Успоредно с делата със значим обществен интерес, води и т.нар. дела за „медицинска грешка“. Възможността й да работи едновременно с изпълнители на медицинска помощ и пациенти й помага да види различната гледна точка, насрещните потребности, накърнените права, очаквания и разочарования на всички засегнати в спора страни. Именно това я мотивира през 2018г да завърши специализация по медиация с профил „Бизнес медиация“ и „Работа с трудни хора“ с основна цел да въведе медиацията като извънсъдебен способ за решаване на конфликти в сферата на здравеопазването.  Към момента работи активно в сферата на здравеопазването и медиацията, като един от основните специалисти по медицинско право в България. Редовен член на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ и член на медиаторската колегия.

Дългогодишен дипломат от кариерата, английски език, арбитър към арбитражната колегия, учредител и редовен член на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

Apostolos HadzistamatisВъзпитаник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Обучението му по специалност „право“ започва през 1992г. и завършва през 1998г. с дипломна работа в областта на търговското право с научен ръководител доц. Ангел Калайджиев и рецензент проф. Огнян Герджиков. През 2000 г. адв. Хаджистаматис и съпругата му адв. Деспина Парцалиду основават  Адвокатска Кантора „Хаджистаматис & партньори“ със седалище гр. Ксанти в Северна Гърция. В близо 21-годишната си практика адв. Хаджистаматис е работил по многобройни граждански, търговски и наказателни казуси, свързани с български граждани и юридически лица на територията на Гърция. През 2013г. адв. Хаджистаматис е вписан във водения към Висшия Адвокатски Съвет Регистър на чуждестранните адвокати в България, а през 2020г. и в българския Единен регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието под № 20200305005. Периодът след 2012г. съвпада с интензивния търговски и граждански обмен между България и Гърция. Многократно нараства търсенето на правна помощ от българи в Гърция с оглед покупка на недвижими имоти, разрешаване на съдебни спорове, предприемачество, наказателни производства. Професионализмът на адв. Хаджистаматис, съчетан с владеенето на български език, води до утвърждаването му като предпочитан адвокат от български клиенти по десетки казуси. Заклет преводач от гръцки на български език при Посолството на Република Гърция в България. Специалист медиатор по търговска и семейна медиация. Езици: гръцки – майчин, и български – работно ниво. Редовен член и учредител на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.