Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията

Проблемът с натовареността на съда е във фокуса на редица структуроопределящи документи за развитието на съдебната система, като напр. „Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“ (приета с Решение на Министерския съвет № 229/22.04.2016 г.), Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета на Европа относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 13.11.2018 г., приетите от Висшия съдебен съвет (ВСС) резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България, последните годишни анализи на съдийската колегия на ВСС за натовареността, годишните доклади на Върховния касационен съд и по-големите съдилища за 2018 г. и много други.

Медиацията е един от способите за преодоляване на неравномерната натовареност на съдилищата, водещ до икономия на ресурси и време и намаляване на административната тежест на производствата. По-широкото прилагане на медиацията в Република България и формирането на обществена нагласа за това налагат да се излезе от рамките на досегашния подход само по популяризиране на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове и да се добави нов подход, който да стимулира процеса – въвеждането на задължителна съдебна медиация по определени видове дела и в определени случаи, като бъде актуализирана нормативната уредба в Закона за медиацията, Гражданския процесуален кодекс и всички други относими нормативни актове, свързани с медиацията по гражданскоправни и търговски спорове.

Въвеждането на задължителна съдебна медиационна процедура по определени видове граждански и търговски дела ще способства за насърчаване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове, намаляване натовареността на съдилищата и повишаване на ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване.

Виж повече в strategy.bg