ПРАВИЛА ЗА МЕДИАЦИЯ

Общи положения

 1. Център за медиация

/1/ Центърът за медиация е част от структурата и организацията на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

/2/ Центърът за медиация обединява медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието и в Списъка на медиаторите към сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

/3/ Нормативната база, уреждаща процедурата по медиация е: Закон за медиацията, Европейски етичен кодекс на медиатора и Наредба № 2 от 15.03.2007г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

/4/ Центърът за медиация се ръководи от Председател и Заместник-председател, които се избират от ОС на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ и сключват Договор за управление за срок от 5 години. В отношенията с трети лица, както и с другите органи и структури на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“, Центърът за медиация се представлява от Председателя.

 1. Цели

Центърът за медиация е създаден със следните цели:

 1. Разрешаване на спорове чрез медиация.
 2. Популяризиране на медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове.
 3. Разрешаване на правни спорове и преодоляване на конфликти посредством други алтернативни способи.
 4. Организиране на сертифициращи, надграждащи и други допълващи обучения по медиация, други алтернативни способи за разрешаване на спорове и управление на конфликти.
 5. Услуги

Центърът за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ предоставя следните услуги:

 1. предоставяне на информация и указания относно същността на медиацията и провеждането на медиация,
 2. администриране на отнесените за разрешаване спорове чрез административно и техническо организиране на процедурата по медиация,
 3. съдействие при избора на медиатор от Списъка на медиаторите, поддържан от Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“,
 4. осъществяване на връзка между страните и медиатора с оглед осигуряването на оптимално взаимодействие между тях и ефективност на процедурата по медиация,
 5. съдействие на страните при организирането на допълнителни услуги в хода на медиацията, като превод, секретарски услуги и други;
 6. администриране на финансовите аспекти на процедурата по медиация,
 7. осигуряване на помещения и други технически и логистични средства за провеждане на медиацията.
 1. Медиатор

Медиацията в Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ се провежда от медиатор, който отговаря на законовите изисквания за медиатор, вписан е в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието и в Списъка на медиаторите към Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

 1. Вписване в Списъка на медиаторите към Центъра за медиация на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“

/1/ Вписването в Списъка на медиаторите се извършва чрез подаване на заявление по образец до Председателя на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“. В заявлението се посочват името на лицето, единният му граждански номер, неговото гражданство, постоянният му и настоящ адрес, ако са различни, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, къде е бил обучен медиаторът и каква специализация е придобил, образование – вид и специалност, владеене на чужди езици, други квалификации. Към заявлението се прилага удостоверение, че може да упражнява дейността на медиатор, издадено от Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

/2/ Списъкът на медиаторите: вписване на нови медиатори и заличаване, замразяване членство,  се поддържа и актуализира от Председателя и Заместник-председателя на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

/3/ Одобреният кандидат за медиатор се вписва в Списъка на медиаторите, както и данни за него /снимка, автобиография, област на компетенции, ползване на чужди езици, опит и др./ се публикуват в информационни материали и на интернет сайта на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

/4/ При вписването му в Списъка на медиаторите при Центъра за медиация на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ медиаторът подписва нотариално-заверена Декларация-съгласие по образец съгласно чл.7, т.9 от настоящите Правила.

 1. Заличаване от Списъка на медиаторите

/1/ Медиаторът се заличава от Списъка на медиаторите по решение на Управителния съвет на при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ в следните случаи:

 1. по негово искане, като в такъв случай медиаторът е длъжен да довърши медиацията;
 2. когато престане да отговаря на условията за вписване в настоящите Правила;
 3. грубо или системно нарушение на Закона,Процедурните и Етични правила за поведение на медиатора, и на настоящите Правила;
 4. накърняване на престижа и действия против интересите на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

/2/ В случай на заличаване от Единния регистър на медиаторите в България при МП, УС на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ служебно заличава лицето и от своя Списък на медиаторите.

 1. Документи-образци

Дейността на на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ се осъществява въз основа на следните образци на документи, одобрени от Управителния съвет:

 1. Заявление за започване на медиация;
 2. Информационен формуляр за проучване на случаите;
 3. Формуляр за завеждане и отчитане на случаи /досие/
 4. Споразумение за започване на медиация;
 5. Декларация за поверителност;
 6. Спогодба (за насочени от съд спорове и за спорове по инициатива на страните);
 7. Протокол за предаване и връщане на документи;
 8. Заявление на медиатор за вписване в регистъра на медиаторите към Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“;
 9. Декларация – съгласие на медиатора
 10. Декларация за поемане на случай и за безпристрастност и независимост
 11. Съобщение на медиатора до Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ при спиране и прекратяване на медиацията;
 12. Анкетна карта за оценка на медиацията;
 13. Тарифа за таксите за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“;
 14. Други документи, необходими за улеснение на работата на Центъра за медиация.
 15. Лого

Всички документи, изходящи от Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ са снабдени с неговото лого.

 1. Водене и съхраняване на документация

/1/ Центърът за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ води и съхранява пълната документация, свързана с отнесените за разрешаване чрез медиация спорове. Информация за всички приети спорове се съхранява на хартиен и електронен носител.

/2/ Центърът за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ пази всички документи като поверителни и няма да разкрива тяхното съществуване или резултата от медиацията на никого без писменото разрешение на страните за това.

/3/ Центърът за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ може да включва информация относно медиацията в общи статистически данни, при условие, че тази информация не разкрива самоличността на страните или не позволява разпознаване на отделни обстоятелства по спора.

 1. Предаване и приемане на документи

При необходимост от предоставяне на документи страните ги предоставят на медиатора, който съставя протокол за предаване на документи по образец съгласно чл.7. Извън времето на ползването им документите се съхраняват в помещенията на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“. След приключване на медиацията документите се връщат на страните и се съставя протокол за връщане на документи.

 1. Оценка на медиацията

След приключване на медиацията страните се поканват да попълнят анкетна карта за оценка на медиацията, която се предава на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

Правила за медиация

 1. Приложно поле

/1/ Тeзи Правила се прилагат за разрешаване на граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, както с национален, така и с международен характер.

/2/ Наличието на висящ съдебен или арбитражен процес по същия спор не е пречка за започване на медиация съгласно тези Правила.

 1. Започване на медиацията

/1/ Медиация започва по общо съгласие на страните в спора.

/2/ Медиацията започва въз основа на заявление за медиация, което може да се подаде от една от страните или от всички от тях, както и от техните адвокати, и съдържа:

a/ имената, адресите, телефоните, факс и електронна поща на страните по спора и техни овластени представители, ако има такива;

б/ кратко описание на предмета на спора, включително, ако това е възможно, оценка на стойността му / материалния интерес;

в/ предложение за един или повече медиатори;

/3/ Към заявлението се прилага документ за платена такса съгласно Тарифата.

/4/ Когато заявлението за медиация се подава от една от страните, Центърът изпраща незабавно препис от това заявление на другата страна, като поканва страната в подходящ срок с оглед особеностите на спора да заяви дали приема или отказва да участва в медиацията.

/5/ След получаването на съгласието на другата страна да участва в медиация, Центърът за медиация предприема необходимите подготвителни действия за провеждане на медиация.

 1. Избор на медиатор

/1/ В случай, че страните са избрали медиатор или медиатори, медиаторът се поканва да подпише декларация за поемане на случай и за безпристрастност и независимост, в която трябва да посочи всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Това задължение остава и през цялото времетраене на медиацията. Подписаната декларация се изпраща на страните.

/2/ В случай, че страните не могат да постигнат споразумение относно избора на медиатор, Центърът за медиация им оказва съдействие за избор до постигане на съгласие. При непостигане на съгласие повече от 10 дни от датата на заявлението за медиация, Председателят на Центъра определя медиатор. В случай, че страните не са изявили предпочитание за конкретен медиатор, Центърът по медиация запазва правото си да определя по двама медиатори за разглеждане на случай при непроменена тарифна ставка. В случай, че двама медиатори са поискани от страните, то тарифната ставка се определя съгласно чл.5, ал.4 от Тарифата.

/3/ При правна и фактическа сложност на спора, специфична сфера, както и множество страни, Центърът може да определи двама медиатори за работа в комедиация, както и да привлича външни медиатори-специалисти, като тарифата се договаря допълнително със страните.

/4/ Към избор на нов медиатор се пристъпва в следните случаи:

 1. при липса на съгласие от страна на медиатора да поеме провеждането на медиация,
 2. при самоотвод
 3. при уважен отвод,
 4. при прекратяване на функциите на медиатора съгласно чл. 16.
  1. Отвод

 /1/ В случай, че медиаторът прецени, че не може да бъде независим, безпристрастен и неутрален, както и когато биха могли да се породят основателни съмнения относно неговата независимост, безпристрастност и неутралност, той следва да си направи самоотвод.

/2/ При условие, че са налице обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно безпристрастността и неутралността на медиатора, страните могат да поискат неговия отвод по всяко време на медиацията.

 1. Прекратяване на функциите на медиатора

/1/ Функциите на медиатора се прекратяват и при следните случаи:

 1. ако страна или всички страни се откажат от медиатора,
 2. медиаторът бъде заличен от Списъка на медиаторите на Центъра или от Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието,
 3. медиаторът се откаже от поетия ангажимент по конкретен спор,
 4. медиаторът не изпълнява своите задължения съгласно закона, Процедурните и Етични правила за поведение на медиатора, и настоящите Правила,
 5. медиаторът нарушава подписаното със страните споразумение за медиация.

/2/ В случаите по т.4 и т.5 неизпълнението се констатира от Председателя на Центъра по медиация, или от негов заместник, определен да взема решения при такива случаи, което отстранява медиатора от случая. В този случай страните се уведомяват незабавно.

 1. Приложими правила за провеждане на медиация

Медиацията се провежда в съответствие със Закона за медиация, Европейския етичен кодекс на медиатора, Процедурните и Етични правила за поведение на медиатора съгласно Наредба № 2 от 15.03.2007г., тези Правила, съобразно желанията на страните и личната преценка на медиатора.

 1. Представителство на страните и участие в заседанията

/1/ Страните по спора участват в медиацията лично или чрез надлежно упълномощен представител/адвокат.

/2/ Страните могат да бъдат подпомагани в медиацията и от адвокати, консултанти, както и от други специалисти /експерти/.

 1. Съдействие от страните в медиацията

Всяка страна съдейства добросъвестно на медиатора за бързото провеждане на медиацията.

 1. Роля на медиатора

/1/ Медиаторът подпомага разрешаването на спорните въпроси между страните по подходящ начин и изцяло по негова преценка в зависимост от особеностите на спора.

/2/ Медиаторът няма право да дава правни съвети на страните.

/3/ Ограничението по предходната алинeя не се отнася за останалите алтернативни способи за разрешаване на спорове.

 1. Ограничения за участие на медиатора в други производства по същия спор

Освен при общо съгласие на страните, медиаторът не може да действа в друго качество, различно от медиатор – като съдия, арбитър, експерт, свидетел, представител или консултант на някоя от страните, във висящо или бъдещо производство, съдебно, арбитражно или друго, свързано със спора, предмет на медиация.

 1. Предоставяне на информация и материали на медиатора

/1/ С оглед постигането на целите на медиацията, страните са длъжни да предоставят на медиатора своевременно необходимата за работата му по случая информация.

/2/ Медиаторът може във всеки момент от медиацията да покани страната да предостави допълнителна информация и материали, които той счита за полезни.

/3/ При висящ съдебен или арбитражен спор страните може да дадат съгласие, медиаторът да има достъп и да се запознае с материалите по делото.

 1. Поверителност на информацията

/1/ Медиаторът е свободен да се среща и да обменя информация с всяка от страните с ясното разбиране, че информацията, писмена или устна, дадена на такива срещи и при такъв обмен няма да бъде разкривана, включително на другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.

/2/ По време на срещите на страните с медиатора не се водят протоколи, не се правят звуко- и/или видеозаписи. Медиаторът може да си води бележки, които са за негово лично ползване и са конфиденциални.

/3/ Всяка страна, която участва в медиацията, включително медиаторът, страните, техните представители и консултанти, независими експерти и други лица, присъстващи на срещите на страните с медиатора, спазват поверителността на медиацията и не могат да използват или разкриват на когото и да е информация, свързана с или получена по време на медиацията, освен ако страните и медиатора писмено уговорят друго. Всяко от участващите в медиацията лица подписва преди започване на медиацията съответен документ, с който се задължава да съблюдава поверителност.

/4/ Освен ако страните уговорят друго, всяко лице, което участва в медиацията, при прекратяването й връща на предоставилата ги страна всякакви писма, документи или други материали, предоставени от някоя от страните, без да запазва копие от тях. Всякакви бележки, водени от някое от присъстващите лица и свързани със срещите на страните с медиатора, ще бъдат унищожени при прекратяване на медиацията.

/5/ Медиаторът има право да откаже даване на свидетелски показания по съдебен / арбитражен спор, в който той е участвал в това свое професионално качество /чл.166, ал.1, т.1 ГПК/.

/6/ Освен ако страните са уговорили друго, медиаторът и страните няма да представят като доказателства или по какъвто и да е друг начин в съдебна или арбитражна процедура следното:

 1. изказани възгледи или предложения, направени от някоя от страните с оглед на възможно уреждане на спора;
 2. признания, направени от страна в процедурата по медиация;
 3. фактът, че някоя от страните е или не е показала желание да приеме предложение за разрешаване на спора, направено от медиатора или от другата страна.

Провеждане на медиацията

 1. Общи и отделни срещи

Медиацията се извършва чрез провеждане на общи и/или отделни срещи със страните по преценка на медиатора. Медиаторът провежда общите и отделните срещи със страните при зачитане на равните им права в процедурата.

 1. Информиране на страните за медиацията

При започване на медиацията медиаторът представя на страните същността на процедурата, своята роля и ролята на участниците в нея, правилата за провеждането й, и ги информира за последиците от медиацията и възможностите евентуално постигната спогодба да бъде изпълнена.

Спиране и прекратяване на медиацията, давност

 1. Основания за спиране на медиацията

/1/ Медиацията се спира:

 1. по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 2. при смърт на медиатора;
 3. в случаите на отвод на медиатора
 4. при прекратяване на функциите на медиатора съгласно чл. 16 от настоящите Правила;
 5. в случай на оттегляне на медиатора при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност.

/2/ Ако медиацията се провежда по време на висящо съдебно или арбитражно производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата.

/3/ Процедурата по медиация не може да бъде спирана за повече от 6 месеца.

/4/ Давност не тече, докато трае процедурата по медиация /чл.11а ЗМедиацията/.

 1. Основания за прекратяване на медиацията

/1/ Процедурата по медиация се прекратява:

 1. с постигането на спогодба;
 2. по взаимно съгласие на страните;
 3. при отказ на една от страните, изразен в писмено уведомление до Центъра за медиация, а след определянето на медиатор – до Медиатора;
 4. по преценка на Медиатора, когато по спора не може да се очаква спогодба, за което той уведомява страните писмено;
 5. с изтичането на 6 /шест/ месеца от началото на процедурата /чл.15, ал.1, т.6 ЗМедиацията/;
 6. при смърт на страна по спора или при прекратяване на юридическото лице – страна по спора.

/2/ При прекратяване на процедурата по медиация висящото производство, което е било спряно, се възобновява в съответствие с разпоредбите на закона.

 1. Съобщение на медиатора до Центъра за медиация за прекратяване на медиацията

При прекратяване на медиацията медиаторът незабавно изпраща на страните и Центъра за медиация писмено съобщение, че медиацията е прекратена и посочва датата на прекратяване, дали медиацията е приключила с разрешаване на спора, и ако да, дали разрешаването е изцяло или отчасти.

 1. Неотговорност на медиатора, Центъра по медиация и неговите служители

Медиаторът, Центърът за медиация и неговите служители не носят отговорност пред когото и да е за действия или бездействия, свързани с процедурата по медиация, както и за изпълнението на спогодбата, постигната в процедура по медиация.

Споразумение

 1. Форма и съдържание

/1/ Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните. Писменото споразумение съдържа мястото и датата, на която е било постигнато, имената на страните и техните адреси, за какво се съгласяват те, името на медиатора, датата по чл. 11, ал. 2 и подписите на страните.

/2/ В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение на предвидените в него задължения.

 1. Действие на споразумението

/1/ Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата.

/2/ Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили.

/3/ Нищожно е споразумението, което противоречи на закона или го заобикаля, както и когато накърнява добрите нрави.

 1. Придаване на изпълнителна сила на споразумението

/1/ Споразумение по висящ съдебен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.

/2/ Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави. Съдът изслушва мнението на прокурора, ако той участва като страна по делото.

Такси и разходи по медиацията

 1. 33 Таксите и разходите за провеждане на медиация се определят в Тарифата за таксите за медиация на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“, представляваща неразделна част от тези Правила.
 2. 34/1/ Таксите и разходите за медиация се понасят по равно от страните, освен ако е уговорено друго.

/2/ Всяка от страните заплаща припадащата й се част от таксата. Една от страните може да плати таксата и за другата страна.

(3) Извън таксите и разходите, предвидени в Тарифата, всяка от страните понася направените от нея други разходи във връзка с медиацията /преводи, експертни оценки и т.н./.

 1. /1/ Медиаторът започва процедурата по медиация, след като страните приемат условията за заплащане на труда му.

/2/ Медиаторът не може да определя под условие размера на възнаграждението си или да го обвързва с изхода от решаването на спора. /чл.34 Наредбата към ЗМедиацията/

Заключителни разпоредби

 • 1. В настоящите Правила за медиация посочените по-долу термини ще имат следното значение:

 “Медиация” включва медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове и преодоляване на конфликти, с изключение на арбитраж.

“Правилник за медиация” означава Правилникът за медиация на Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

“Процедурните и етични правила за поведение на медиатора” означава Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, одобрени от Министъра на правосъдието, и съгласно Европейския етичен кодекс на медиатора.

“Списък на медиаторите” означава Списъка на медиаторите към Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

“Тарифа” означава Тарифа за таксите за медиация, приета съгласно този Правилник за медиация.

“Център за медиация” означава Центъра за медиация при сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“.

§ 2. Настоящите Правила за медиация на Центъра за медиация са приети с Решение на Общото събрание на  сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ на 16.06.2022г.