ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА МЕДИАЦИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“

Такси и разходи за медиацията

  1. Страните по спор, предмет на разглеждане в Центъра за медиация, заплащат Регистрационна такса, такса за провеждане на медиация (“Такса за медиация”) и Депозит за разноски, както и всички разходи, свързани с медиацията.

Регистрационна такса

  1. /1/ Страната или страните, подаващи заявлението за медиация придружават заявлението с документ за платена неподлежаща на връщане регистрационна такса в размер на 80 лева, която осигурява започване на действията по подготовка на медиацията съгласно Правилника за медиация.

/2/ Регистрационната такса покрива административните разходи за първоначалното обработване на заявлението за медиация и за организиране на подготвителните действия преди провеждането на медиацията, местните пощенски разходи и другите разходи за първоначалното призоваване на страните, и разходите за технически услуги като копиране, принтиране, сканиране на документи до размер от 50 страници общо.

Такса за медиация

  1. /1/ Таксата за медиация включва административните разходи на Центъра за медиация за провеждането на процедурата по медиация, възнаграждението и разходите на медиатора.

/2/ Таксата за медиация

Начин на определяне на таксата за медиация

  1. Таксата за медиация се определя въз основа на почасова ставка.

Размер на таксата за медиация

  1. /1/ Размерът на таксата за един час медиация по спорове с определен материален интерес е както следва:

а/ до 50 000 лева80 лева/час за граждански спорове; 110 лева/час за търговски спорове;

в/ 51 000 – 100 000 лева100 лева/час за граждански спорове; 120 лева/час за търговски спорове;

г/ над 100 000 лева120 лева/час + 1% от материалния интерес.

„Търговски“ са споровете, в които поне едната от страните е търговец съгласно чл.1 от Търговския закон на РБългария.

/2/ За спорове без определен материален интерес, семейни спорове, свързани с лични отношения и издръжка, трудови спорове, таксата за медиация е 100 лева/час.

/3/ При участие на повече от две страни се събира допълнителна такса в размер на 30% от размера на таксата за един час медиация за съответния вид спор за всяка допълнителна страна.

/4/ При провеждане на медиация в друго населено място времето за път и подготовка на медиаторите се таксува в размер на 30% от почасовата ставка за съответния вид медиация.

/5/ В случай на избор от страните на двама медиатори /в комедиация/, таксата по чл.5, ал.1 и/или ал.2 се увеличава с 50%.

/6/ Отклонение от размера на таксите за медиация се допуска само при спорове с много малък имуществен интерес или с изключителна сложност на правната и фактическа обстановка, със съгласието на медиатора, и само въз основа на предварителна договореност между Центъра за медиация и страните.

Плащане на таксата

  1. /1/ Преди процедурата по медиация страните трябва да внесат първоначална такса за медиация за най-малко четири часа медиация, която не подлежи на връщане след започването на първата среща. Първоначалната такса за медиация за четири часа включва времето за провеждане на общи срещи и индивидулни срещи, които медиаторът може да насрочи със страните, както и запознаването на медиатора с материалите по делото и писмена кореспонденция.

(2) След първите четири часа медиация медиаторът, след консултации със страните, прави преценка за предполагаемите часове, необходими за приключване на медиацията. Страните заплащат предварително таксата за медиация съгласно така направената преценка. Ако предплатената такса надвишава реално дължимата сума, тя се връща на страните.

Депозит за разноски

  1. /1/ Депозитът за разноски е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните случаи на медиация за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за международни пощенски пратки, за допълнителни технически услуги, като копиране, сканиране, принтиране, превод, секретарски и други услуги, за издаване на удостоверения и други.

/2/ Размерът на депозита за разноски се определя от Центъра за медиация, но не по-малко от 50 лева, съобщава се на страните и се заплаща от тях веднага след като е налице съгласие от двете страни за започване на медиация и преди провеждането на медиацията. Медиация се извършва след плащане на депозита.

/3/ Последваща преценка на разходите може да бъде извършвана от медиатора след консултации със страните, когато това стане необходимо по време на медиацията. Страните заплащат предварително разходите съгласно така направената преценка.

/4/ При прекратяване на медиацията страните трябва да заплатят разходите, които надвишават тези предвидени в преценката, съответно Центърът за медиация възстановява на страните неизразходваната част от депозита, ако има такава.

Връщане на таксата за медиация при отказ на страните от медиация

  1. /1/ При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, съобщен на Центъра за медиация най-малко 7 /седем/ дни преди насрочената сесия по медиация, на страните се връща пълния размер на внесената такса за медиация, заедно с внесения депозит за разноски, ако има такъв, с изключение на сумите, които вече са изразходвани от него за подготовка на медиацията. Регистрационната такса не се връща.

/2/ При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, съобщен на Центъра за медиация най-малко 24 часа преди насрочената сесия по медиация, на страните се връщат 50% от платената такса за медиация, заедно с неизразходвания остатък от внесения депозит, ако има такъв, но не повече от 50% от депозита.

Заключителни разпоредби

  • 1 Настоящата Тарифа за таксите на Центъра за медиация е приета с Решение на ОС на сдружение „Алтернатива за решаване на спорове“ от 16.06.2022г.