ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Настоящият Устав урежда устройството на юридическо лице с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – Сдружение с наименование „АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“, наричано по-нататък в Устава за краткост Сдружението, със седалище и адрес в гр. София, бул. „Прага” № 26, ап.4.

/2/ Наименованието се изписва на български език, а за нуждите на общуването с чуждестранни партньори се изписва на английски език ALTERNATIVE FOR DISPUTE RESOLUTION.

/3/ За съкратена форма на името се ползва абревиатурата на пълното наименование на български език – „АРС“, а при международното общуване – абревиатурата на пълното наименование на латиница – „ADR.

Чл. 2 Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 3 /1/ Сдружението е автономно, доброволно, самоуправляващо се, демократично, неполитическо сдружение с нестопанска цел за развитие на науката и практиката в областта на алтернативните методи за разрешаване на спорове извън съда в Република България и чужбина, чиито членове приемат настоящия Устав.

/2/ Сдружението може да създава клонове в страната и чужбина.

/3/ Сдружението създава свой графичен знак /лого/, който използва в официалната си кореспонденция и кампании.

Чл. 4. Сдружението осъществява дейността си в съответствие с този Устав, законите на страната и правото на Европейския съюз, в духа и принципите на  обществени организации в България и при международния обмен.

Чл. 5. Сдружението осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с органи, организации, дружества и лица в България и чужбина за изпълнение на своите цели.

ЦЕЛИ

Чл. 6. Основната цел на сдружението е да създава стандарти, да развива  и прилага съвременни алтернативни модели за извънсъдебно решаване на спорове.

Чл. 7. Основните задачи на Сдружението обхващат създаването на образци и  организационен модел за работа при извънсъдебно решаване на спорове в съответствие с приоритетите на съдебната реформа в Република България и перспективите на управление на правораздаването на Европейския съюз.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 8. За постигане на своите цели Сдружението ползва всички позволени от закона средства, по реда и начина, предвидени за организациите с нестопанска цел в обществена полза.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 9. /1/ Имуществото на Сдружението се състои от:

 1. движими и недвижими вещи, права върху вещи, целеви средства от държавни и местни органи, търговски дружества, кооперации, банки, обществени организации, граждани и средства от европейски фондове, предоставени на Сдружението за осъществяване на неговата дейност.
 2. спонсорства, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на сдружението от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени

организации от страната и чужбина;

 1. средства набирани от членски внос от редовни членове – физически и юридически лица;
 2. допълнителни имуществени вноски – такси, за издаване на удостоверения и други подобни, произтичащи от членството в Сдружението;
 3. допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано Сдружението, приходите от която ще се ползват за постигане на определените в този Устав цели.

/2/ Със средствата си Сдружението могат да придобиват недвижими имоти и вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуална собственост, движими вещи и произведения на науката и изкуството.

/3/ Сдружението има банкови сметки в лева и чуждестранна валута.

/4/ Сдружението има пълна самостоятелност при разходването на собствените и предоставените му средства, съобразно целта и предмета на дейността му.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 10. /1/ Предметът на дейност на Сдружението е извънсъдебно решаване на спорове, обучения, консултации  и правни анализи на националната и европейската практика, насочени към усъвършенстване модела на алтернативното правораздаване; популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове в обществото, държавната, общинската и съдебна администрация, сред правните и бизнес среди; обучения по медиация; повишаване квалификацията на членовете на Сдружението и на професионалните общности, активно работещи в областта на решаване на спорове, включително и не само – медиатори, адвокати, съдии, други професионалисти от правните и бизнес среди; подпомагане националните органи за формиране на държавна политика за въвеждане на алтернативните методи за решаване на спорове като способ за разтоварване на съдебната система и повишаване ефикасността на бизнес средата; изграждане на професионална мрежа от медиатори и други професионалисти, работещи в областта на алтернативното решаване на спорове в България и света; създаване и развиване на електронни платформи за медиация и арбитраж и на децентрализирана мрежа за предоставяне на нов капацитет по решаване на спорове извън конвенционалната съдебна система. Дейността на Сдружението обхваща националните и световни потребности от въвеждането на алтернативни методи за правораздаване и решаване на спорове. В предмета на дейност на Сдружението се включват теоретични и практически задания за нуждите на публичните и частните органи и организации по медиация, арбитраж и други форми за алтернативно решаване на спорове. Предметът на дейност на Сдружението обхваща създаване на проекти за въздействие върху правораздавателната и бизнес среда, чрез образование, наука за гражданите, инициативи за наблюдение и гражданска ангажираност по медиация, арбитраж и други форми на алтернативно решаване на спорове, създаване на предпоставки за поведенчески, социални и културни промени в областта на извънсъдебното и алтернативно разрешаване на спорове в духа на добрите практики и високи етични норми.

/2/ ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност съгласно българското законодателство, а именно: Сертифициращи и надграждащи обучения по медиация; Издаване на специализирани учебници, списания, книги, статии за алтернативните начини за решаване на спорове; Експертно консултиране на бизнес-организации, банкови, финансови, държавни и общински институции, обществени и частни образователни структури във връзка с алтернативните способи за решаване на спорове; Провеждане на семинари, конференции, кръгли маси и състезания за медиация, арбитраж и други алтернативни методи за решаване на спорове; Създаване на онлайн-платформи за медиация, арбитраж и други алтернативни методи за решаване на спорове.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 11. /1/ Членуването в Сдружението е доброволно, свободно и независимо от политическа, народностна или верска принадлежност.

/2/ Членството  в Сдружението може да бъде редовно, асоциирано, спонсорно и почетно.

Чл. 12. /1/ Редовен член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо,  коeто отговаря едновременно на следните условия:

 1. има висше образование;
 2. приема Устава на Сдружението;
 3. работи активно в областта на развитие на гражданското общество и алтернативните способи за решаване на спорове;

/2/ Редовен член на Сдружението може да бъде и всяко юридическо лице.

/3/ Редовен член има активно и пасивно избирателно право на глас в органите на Сдружението, може да използва логото на Сдружението за свои рекламни материали като редовен член.

Чл. 13. /1/ Асоцииран член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря кумулативно на следните условия:

 1. Има средно образование;
 2. Приема Устава на Сдружението;
 3. Работи активно за осъществяване целите на Сдружението.

/2/ Асоцииран член участва със съвещателен глас в Общото събрание на Сдружението, може да използва логото на Сдружението за свои рекламни материали като асоцииран член.

Чл. 14. Спонсорен член може да бъде всяко юридическо или физическо лице с особен принос за развитието на Сдружението.

Чл. 15. Почетен член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо и/или юридическо лице с особен принос в развитието, популяризирането и утвърждаването на Сдружението в Република България и по света.

Чл. 16. /1/ Приемането на редовни членове в Сдружението става на основание на писмено предложение на Управителния съвет, с решение на 2/3 от гласовете на членовете на Общото събрание.

/2/ Към заявлението за членство в Сдружението се прилага заявление по образец, копие от дипломата за завършено висше образование, професионална автобиография и предложението на Управителния съвет, както и решение за регистрацията на юридическото лице /за юридическо лице/.

Чл. 17. Приемането на асоциирани членове в Сдружението става на основание на писмено предложение на Управителния съвет, с обикновено мнозинство от членовете на Общото събрание.

Чл. 18. Спонсорни членове на Сдружението се приемат по предложение на Управителния съвет, въз основа на декларация за спонсорство, с обикновено мнозинство от членовете на Общото събрание.

Чл. 19. Приемането на почетни членове в Сдружението става по предложение на Управителни съвет, с решение на 2/3 от гласовете на членовете на Общото събрание.

Чл. 20. /1/ Решението за предлагане на нови членове се взема от Управителния съвет с явно гласуване и обикновено мнозинство на първото му заседание след подаването на заявлението или предложението.

/2/ Отказът за приемане може да бъде обжалван на следващото Общо събрание.

/3/ Приетите от Управителния съвет членове се утвърждават от Общото събрание на следващото му заседание.

Чл. 21. На приетите членове, Сдружението издава официален документ за членство – членска карта/удостоверение, подписана/о от председателя на Управителния съвет.

Чл. 22. /1/ Членските отношения възникват от датата на приемането на новите членове от Общото събрание.

/2/ В 30- дневен срок от решението по предходната алинея Сдружението е длъжно да издаде на новоприетия член документ по чл. 21 от този Устав.

Чл. 23. /1/ Членството се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на Сдружението, със срок на предизвестие от 30 дни;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице;
 3. с прекратяване на член – юридическо лице;
 4. с прекратяване на Сдружението;
 5. с изключване;
 6. при отпадане от Сдружението поради невъзможност да участва в дейността му и/или незаплащане на членски внос повече от 1 /една/ година.

/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет с обикновено мнозинство и явно гласуване. Решението може да се обжалва пред следващото Общо събрание.

Чл. 24. /1/ Член на Сдружението може да бъде изключен поради поведение, което прави по-нататъшното членство невъзможно при:

 1. нарушение на настоящия Устав и издадените въз основа на него вътрешни актове, както и на решения на Общото събрание;
 2. умишлено действие, извършено пряко или чрез подставено лице, което уронва престижа на Сдружението или на неговите членове.
 3. нарушение на Етичния кодекс на европейските медиатори и други вътрешни професионални етични стандарти на професионалистите за алтернативно разрешаване на спорове;

/2/ Възстановяването на членството може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове, след изтичане на една календарна година от датата на изключването.

Чл. 25. Преценката за наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 24, ал./1/ от Устава се извършва от Управителния съвет въз основа на постъпил сигнал, публикации или непосредствено наблюдение. Управителния съвет се произнася с мотивирано решение, което влиза в сила от датата на постановяването му.

Чл. 26. /1/ Управителният съвет предприема действия за уведомяване на членовете на Сдружението, които подлежат на изключване или отпадане.

/2/ Отпадането поради невнасяне на членски внос за период от една година, невнасяне на предвидени с решение на Общото събрание имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира от Управителния съвет по счетоводни документи, други констативни документи или въз основа на постъпил сигнал или непосредствено наблюдение.

/3/  Констатациите се оформят в протокол на заседание на Управителния съвет, а  решението за отпадане се взема с обикновено мнозинство и се предлага за утвърждаване от Общото събрание с мнозинството на 2/3 от гласовете, чрез явно гласуване.

Чл. 27. За цялостното движение на членския състав, своевременно заплащане на членски внос и документооборота, Управителният съвет упълномощава с решение нарочно лице от администрацията на Сдружението, прието с обикновено мнозинство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 28. Всеки редовен член на Сдружението има право:

 1. Да участва в управлението на Сдружението – да избира и да бъде избиран, да предлага кандидатури на лица, които да бъдат избирани в ръководните и помощните органи;
 2. Да бъде информиран за дейността на Сдружението по всяко време;
 3. Да участва във всички форми на неговата дейност;
 4. Да сигнализира пред съответните органи на Сдружението за констатирана нередност във връзка с дейността му, да внася в Управителния съвет писмени предложения, препоръки и жалби на които Управителния съвет да отговори в 30- дневен срок от датата на получаването им;
 5. Да не отговаря лично за задълженията на Сдружението;
 6. Да участва с право на един глас в Общото събрание;
 7. Да подкрепя като спонсорен член, чрез финансови или материални дарения, дейността на Сдружението;
 8. Да се ползва от имуществото и от резултатите от дейността на Сдружението по ред, определен с акт на Управителния съвет;
 9. Учредителите на Сдружението запазват членството си и след изтичането на мандата им в ръководните органи на Сдружението, което представляват;
 10. Да ползва в личните си рекламни материали името и логото на Сдружението.

Чл. 29. Всеки редовен и асоцииран член на Сдружението е длъжен:

 1. Да изпълнява разпоредбите на този Устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 2. Да работи за постигане целите на Сдружението;
 3. Да защитава интересите на Сдружението;
 4. Да съдейства за финансовото и организационно укрепване на Сдружението;
 5. Да плаща редовно членски внос, в размер и срокове, определени от Общото събрание и/или Управителния съвет.

Чл. 30. /1/  Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или при прекратяване на Сдружението.

/2/ Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено само на друг член от Сдружението с пълномощно в обикновена писмена форма. Пълномощията могат да бъдат предавани само по клас членство /редовен към редовен член и асоцииран към асоцииран член/.

/3/ Гласуване в Общото събрание по пълномощие се допуска само при условията на горната ал.2, чл.30.

ОРГАНИ

Чл. 31. /1/ Върховен орган на Сдружението е Общото събрание

/2/ Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

/3/ Представляващ Сдружението е Председателят на Управителния съвет, който при учредяването на Сдружението се избира от Учредителното събрание, а след това – от членовете на Управителния съвет.

/4/ Общото събрание може да утвърди временни или постоянно действащи помощни органи с конкретна компетентност.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 32. /1/ Общото събрание се състои от редовните членове – физически лица и от по един делегиран представител на всеки редовен член – юридическо лице.

/2/ Останалите членове на Сдружението участват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ Член на Общото събрание няма право да гласува при решаването на въпроси, които се отнасят до него, неговия съпруг или съпруга, роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватство – до втора степен включително.

/4/ Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи и членове.

/5/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

Чл. 33. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението в населено място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

/3/ Поканата се изпраща по електронна поща до писмено заявените електронни адреси на членовете на Сдружението и се залепва на видно място в сградата, където се намира адреса на Сдружението,  най-малко 1 /един/ месец преди насрочения ден.

Чл. 34. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички редовни членове.

/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове, при условие, че могат да формират изискуемото мнозинство за вземане на решение.

Чл. 35. /1/ Всеки делегат на събранието е длъжен да представи личната си карта.

/2/ Комисията по провеждане на заседанието проверява преди заседанието документите по предходната алинея, като участникът в Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху делегатския списък.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или интернет връзка в реално време /чрез онлайн платформа/, която гарантира установяването на самоличността му и  изразяването на волята му при обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на ОС се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието и протоколчика.

/4/ Член на ОС може да изрази становище по дневния ред чрез електронна поща най-късно 2 /два/ дни преди насрочената дата за заседанието, на обявения в ТРРЮЛНЦ електронен адрес на Сдружението.

Чл. 36. Общото събрание:

/1/ 1.       Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;

 1. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението – делегирана функция на УС с решение на ОС от 16.06.2022г. по т.2 от дневния ред;
 2. Определя броя на членовете и избира Управителен съвет за срок от 5 /пет/ години и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3.                              Избира Председател и Заместник-председател/и на Управителния съвет на Сдружението – делегирана функция на УС с решение на ОС от 16.06.2022г. по т.2 от дневния ред;
 4. Може да приема Правилник за организацията и дейността на Сдружението и други актове – делегирана функция на УС с решение на ОС от 16.06.2022г. по т.2 от дневния ред;
 5. Възлага на Управителния съвет приемането и изключването на членове на Сдружението и възстановяването на членски права;
 6. Приема решения за разпореждане с недвижими имоти на Сдружението – делегирана функция на УС с решение на ОС от 16.06.2022г. по т.2 от дневния ред;
 7. Приема решения за откриване и закриване на клонове – делегирана функция на УС с решение на ОС от 16.06.2022г. по т.2 от дневния ред;
 8. Приема решения за участие в други организации и може да възлага тази функция на Управителния съвет – делегирана функция на УС с решение на ОС от 16.06.2022г. по т.2 от дневния ред;
 9. Приема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 10. Приема бюджета на Сдружението;
 11. Приема решение относно дължимостта и размера на членския внос – делегирана функция на УС с решение на ОС от 16.06.2022г. по т.2 от дневния ред;
 12. Приема отчета за дейността на Сдружението и на Управителния съвет;
 13. Отменя решения на Управителния съвет и други органи на Сдружението, които противоречат на Устава или закона.

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 10, 11, 13 и 14 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл. 37. /1/ Решенията по чл. 36, ал./1/, т. 1, т. 7 и т. 10 се вземат с мнозинството от 2/3 от присъстващите.

/2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се вземат решения.

Чл. 38. /1/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/2/ Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие на закона, Устава или решенията на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите страни, членове на Сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/3/ Споровете по алинея първа могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или от негов орган, в законовия срок.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 39. /1/ Управителният съвет на Сдружението се състои от 5 /пет/ души, избира се за срок от 5 /пет/ години, осъществява оперативно ръководство на Сдружението въз основа на решенията на Общото събрание и се отчита пред него. Членовете на първия УС могат да бъдат преизбирани за още един мандат от 5 /пет/ години

/2/ Управителния съвет:

 1. представлява Сдружението;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира дейността на Сдружението;
 7. приема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от компетентността на друг орган, вкл. и не само: промяна на седалище и адрес на управление.
 8. предлага на Общото събрание приемането, освобождаването и изключването на членове на сдружението;
 9. взаимодейства с други организации;
 10. организира извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт счетоводител;
 11. подпомага дейността на членовете на Сдружението;
 12. следи и контролира финансовата дейност;
 13. свиква редовни и извънредни заседания на Общото събрание;
 14. определя с решение за всеки конкретен случай реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство;
 15. изготвя доклад за дейността на Сдружението, съгласно чл. 40, ал. /2/ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 16. утвърждава проекти и взема решения за финансирането им.

Чл. 40. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на УС най-малко веднъж на три месеца. При отсъствие на Председателя на УС заседанието се ръководи от Заместник-председател на УС.

/2/ Председателят на УС е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят на УС не свика заседание на Управителния съвет в седем дневен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.

/3/ Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или интернет връзка, която гарантира установяването на самоличността му и  изразяването на волята му при обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на Управителния съвет се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. /2/ и чл. 39, т. 3 и т. 6 – с единодушие.

/5/ Управителния съвет може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 41. /1/ Председателят на УС се избира за срок от 5 /пет/ години, но за не повече от два последователни мандата.

/2/ Председателят на Управителния съвет:

 1. ръководи и организира дейността на Сдружението, съгласно решенията на Общото събрание и Управителния съвет и го представлява пред българските и чуждестранните физически и юридически лица;
 2. изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и

на Управителния съвет;

 1. отчита се за своята дейност пред Общото събрание;
 2. председателства заседанията на Управителния съвет или определя свой заместник;
 3. подписва официалната документация и кореспонденция на сдружението;
 4. извършва всички разпоредителни действия с бюджета на Сдружението, заедно с финансово отговорното лице, определено от Управителния съвет и носи финансова отговорност.

/2/ В отсъствие на Председателя на УС или при невъзможност за изпълнение на задълженията му, те се поемат от Заместник председателя на УС.

/3/ Заместник председателят оформя решенията на Общото събрание и Управителния съвет, информира членовете на Сдружението и отговаря за документацията на Сдружението.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 42. /1/ Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от управителния си орган – Управителен съвет.

/2/ При съдебни спорове между Сдружението и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, Сдружението може да се представлява от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.

/3/ Юридическо лице с нестопанска цел може да участва в работата на орган на Сдружението чрез своя представител или упълномощено от него лице.

СПОМАГАТЕЛНИ ОРГАНИ

Чл. 43. Броят, видът и редът за конституиране на спомагателните органи се определя в Правилника за организацията и дейността на Сдружението.

СРОК ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 44. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Чл. 45. Сдружението може да бъде прекратено:

 1. с решение на Общото събрание;
 2. с решение на съда по седалището му.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидаторът не е определен по реда на алинея втора, той се определя от  съда по седалището на Сдружението.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, глава III, раздел I, а при непълнота – по аналогия разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 47./1/ Имуществото останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

/2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на алинея първа, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най – близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел обществено полезна дейност.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. За неуредените от Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и законите на Република България.

Чл. 49. Настоящият Устав е изменен и актуален към 16.06.2022г.,  с последните изменения от Общото събрание, състояло се на тази дата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Надя Банчева