„АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза на 16 февруари 2022г.,  под ЕИК 206828107 в ТРРЮЛНЦ.

Предметът на дейност на сдружението е извънсъдебно решаване на спорове, обучения, консултации  и правни анализи на националната и европейската практика, насочени към усъвършенстване модела на алтернативното правораздаване; популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове в обществото, държавната, общинската и съдебна администрация, сред правните и бизнес среди; обучения по медиация; повишаване квалификацията на членовете на сдружението и на професионалните общности, активно работещи в областта на решаване на спорове, включително и не само – медиатори, адвокати, съдии, други професионалисти от правните и бизнес среди; подпомагане националните органи за формиране на държавна политика за въвеждане на алтернативните методи за решаване на спорове като способ за разтоварване на съдебната система и повишаване ефикасността на бизнес средата; изграждане на професионална мрежа от медиатори и други професионалисти, работещи в областта на алтернативното решаване на спорове в България и света; създаване и развиване на електронни платформи за медиация и арбитраж и на децентрализирана мрежа за предоставяне на нов капацитет по решаване на спорове извън конвенционалната съдебна система. Дейността на сдружението обхваща националните и световни потребности от въвеждането на алтернативни методи за правораздаване и решаване на спорове. В предмета на дейност на сдружението се включват теоретични и практически задания за нуждите на публичните и частните органи и организации по медиация, арбитраж и други форми за алтернативно решаване на спорове. Предметът на дейност на сдружението обхваща създаване на проекти за въздействие върху правораздавателната и бизнес среда, чрез образование, наука за гражданите, инициативи за наблюдение и гражданска ангажираност по медиация, арбитраж и други форми на алтернативно решаване на спорове, създаване на предпоставки за поведенчески, социални и културни промени в областта на извънсъдебното и алтернативно разрешаване на спорове в духа на добрите практики и високи етични норми.

Към настоящия момент то се състои от 9 редовни и 3 асоциирани членове, повечето от които са сертифицирани медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите в България.

Със Заповед № ЛС-11-60/01.06.2022г. „АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ е регистрирано като обучителна сертифицираща организация по медиация при Министерство на правосъдието.

Обучителните програми са сертифициращи и надграждащи, а обучителите са утвърдени преподаватели и практици в областта на правото и медиацията – проф. Мария Славова, адв. Надя Банчева, адв. Валерия Харитонова, адв. Рени Радева, адв. Десислава Николова.