Сдружение

АЛТЕРНАТИВА ЗА
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза на 16 февруари 2022г., под ЕИК 206828107 в ТРРЮЛНЦ.

„АЛТЕРНАТИВА ЗА
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“

Предметът на дейност на сдружението е извънсъдебно решаване на спорове, обучения, консултации  и правни анализи на националната и европейската практика, насочени към усъвършенстване модела на алтернативното правораздаване; популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове в обществото, държавната, общинската и съдебна администрация, сред правните и бизнес среди; обучения по медиация.

Екип и членове

Виж повече

Членство и дарения

Виж повече

Правила за медиация

Виж повече

Тарифа за медиация

Виж повече

Нормативна база

Виж повече

СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ“ 

Дейността на сдружението обхваща националните и световни потребности от въвеждането на алтернативни методи за правораздаване и решаване на спорове. В предмета на дейност на сдружението се включват теоретични и практически задания за нуждите на публичните и частните органи и организации по медиация, арбитраж и други форми за алтернативно решаване на спорове. Предметът на дейност на сдружението обхваща създаване на проекти за въздействие върху правораздавателната и бизнес среда, чрез образование, наука за гражданите, инициативи за наблюдение и гражданска ангажираност по медиация, арбитраж и други форми на алтернативно решаване на спорове, създаване на предпоставки за поведенчески, социални и културни промени в областта на извънсъдебното и алтернативно разрешаване на спорове в духа на добрите практики и високи етични норми.

bg-1